CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s - CD’s  

Nanne & Ankie

 
 

CD’s - BESTELLEN - CD’s

Onderstaande CD's kunnen besteld worden via e-mail: nanne@nanne-ankie.nl

De prijzen, zoals vermeld naast de CD's, zijn exclusief verzend- en verpakkingskosten.

KD-oj  -  MENDI  -  KD-ojn

Subestarantaj KD-oj estas mendeblaj per retmesa`o al: nanne@nanne-ankie.nl

La prezoj, kiel menciitaj apud la KD-oj, estas ekskluzive sendo- kaj pakumo-kostoj.

CD’s - ORDERING - CD’s

For ordering the CD’s below, please contact us through e-mail: nanne@nanne-ankie.nl

Prices, like indicated next to the CD’s, are exclusive the cost for post and package.Dijk vol Muziek

10,--Een Kind op de Afsluitdijk

5,--Spreuklieten    

7,--Henry Hudson

           & de Halve Maen

10,--

Kajto


Lokomotivo, rulu nun!

10,--Overwinteren

10,--Mei de Guozzen mei 

10,--The Game of Change

10,--


      met Bertus Klazinga

                    en Biem Visser


De Reis naar de Wilde Kust

10,--The Song of Life

10,--1. It Liet fan Mem

2. Tabak! - de MuzykSmûzje

10,--Moai mei dij

10,--Beautiful

10,--

Ankie & Nanne

Kajto


Duope

10,--

Nanne & Ankie


1. Simke - de Muzyk

2. Wylde Fûgel

klik ûnder de ôfbylding om

‘Wylde Fûgel’

te belústerjen en hjir foar de tekst

klik ûnder de ôfbylding om

‘It Liet fan Mem’

te belústerjen en hjir foar de tekst

Nanne & Ankie


Choose Love

10,--

Ankie,

Nanne & Tseard


‘Pieter Poot’

10,--

Ankie,

Nanne & Tseard


  1. 1.Lief Popke

  2. 2.De Sinne giet noch net ûnder

  3. 3.Foar ‘t Gefal dat

  4. 4. De Oerfal - De Muzyk

  5. 5. Sonder Frees


Foar de teksten: Klik Hjir

Ankie,

Nanne & Tseard


‘Old Silver Leg’

10,--

Except from ‘Two Row Wampum’, the lyrics of the songs are not in the booklet but of all the 16 songs, they are available on this website.

To go to the page with the lyrics  >>>   Click Here

Nanne & Ankie


Spelevaren op de Sterrenzee

10,--

Kajto

flugas

10,--

IROLT

Ik wit it noch

Maksi Single mei 4 nûmers - 

(3 nije nûmers + in nije opname fan ‘It wite Wiif’)


5,--

Nanne & Ankie


Windrose

10,--


For the lyrics: click here

Nanne & Ankie


Miracles Happen


10,--